StoryEditor

Čo má mať darovacia zmluva na byt

02.10.2017, 00:00
Pri spísaní darovacej zmluvy, ktorou chcete previesť byt na inú osobu, sa riaďte pôvodnou zmluvou, na základe ktorej ste byt kupovali. Slavomír Rabatin z advokátskej kancelárie Raslegal odporúča podľa nej definovať najmä predmet prevodu, ale aj vymenovať technické detaily, ktoré sú v každom dome iné, napríklad spoločné časti a zariadenia domu či príslušenstvo bytu.

DAROVACIA ZMLUVA

Článok I.
Zmluvné strany

1) Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
na strane jednej (ďalej len „Darca“)

a

2) Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
na strane druhej (ďalej len „Obdarovaný“ a spolu s Darcom ďalej len „Zmluvné strany“)
uzatvárajú v zmysle ust. § 151n a nasl. a ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

d a r o v a c i u  z m l u v u
o prevode vlastníckeho práva k bytu so zriadením vecného bremena
(ďalej len ako „Zmluva“).

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

2.1 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom:
bytu vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku na ____ poschodí, vo vchode č. _______, v obytnom dome so súpisným č._____, postaveného na parcele č._____, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria vo výmere _________ m2, nachádzajúceho sa v okrese ______, v_______, kat. ú._______, zapísaného na liste vlastníctva č. _______vedenom Okresným úradom v ___________________;
k bytu prislúchajúceho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu a zastavanom pozemku vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000 k celku, so súpisným č._____, postaveného na parcele č._____, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria vo výmere _______ m2, nachádzajúceho sa v okrese ______, v_______, kat. ú._______, zapísaného na liste vlastníctva č. _______vedenom Okresným úradom v __________________.
(ďalej spolu aj „dar“).

2.2 Byt uvedený v bode 2.1 Zmluvy pozostáva z ___ obytných miestností a príslušenstva.
2.3 Príslušenstvom bytu je  ___ Celková výmera podlahovej plochy bytu je ______ m2.
2.4 Spoločnými časťami domu sú najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, ___.
2.5 Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, kotolňa, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, žehliareň, strojovňa, sklady, chodby, bleskozvody, komíny, ventilačné hlavice, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, teplonosné prípojky, plynovodné prípojky, spoločné televízne antény, komíny, ___.
2.6 Súčasť...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2023-05-23 14:49:36 - Feat.: - Title: Výbor Europarlamentu podporil nové predpisy o zaistení majetku, odškodnenie obetí bude rýchlejšie 02 - Modified: 2023-05-19 15:16:31 - Feat.: - Title: Zničí nás umelá inteligencia ako Skynet v Terminátorovi? Jej vývojár hovorí že šance na zničenie ľudstva sú 50 na 50 03 - Modified: 2023-05-13 13:30:00 - Feat.: - Title: Nesúhlasíte so závetom svojho zosnulého príbuzného? Takto to môžete riešiť 04 - Modified: 2023-05-01 22:00:00 - Feat.: - Title: Nevyriešené otázky majetku môžu byť pre bývalých manželov nočnou morou 05 - Modified: 2023-04-25 22:00:00 - Feat.: - Title: Kedy máte nárok na majetok po mŕtvom príbuznom? Rozhodujúce sú tieto štyri skupiny (+ príklad)
menuLevel = 2, menuRoute = prakticke-hn/poradenstvo, menuAlias = poradenstvo, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. jún 2023 18:06