VLM
StoryEditor

Obchodná verejná súťaž o predloženie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malacky

08.04.2024, 00:00

 

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik

so sídlom: Lesnícka 23,  962 63 Pliešovce,

IČO: 31577920 (ďalej len "Vyhlasovateľ")

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“) o predloženie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu uzatvorenej podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) na predaj nehnuteľného majetku (ďalej aj ako „OVS“):

Stavby a pozemky zapísané na LV č. 1111 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre Okres: Malacky, Obec: Malacky, Katastrálne územie: Malacky, a to:

 1. stavba administratívnej budovy, súpisné číslo stavby: 929, druh stavby: administratívna budova, postavenej na pozemku p.č. 2854/3, špecifikovanom v písm. c) tohto bodu zmluvy, 
 2. pozemok parcela registra “C“ č. 2854/1 o výmere 780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 3. pozemok parcela registra “C“ č. 2854/3 o výmere 284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 4. pozemok parcela registra “C“ č. 2854/9 o výmere 315 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,        
 5. pozemok parcela registra “C“ č. 2854/12 o výmere 371 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 6. pozemok parcela registra “C“ č. 2854/13 o výmere 170 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

Stavby – ploty a vonkajšie úpravy nezapísané na LV:

 1. stavby plota – oplotenie od ulice,
 2. stavby oplotenia parkoviska,
 3. vodovodná prípojka, i.č.: 0102448,  
 4. vodomerná šachta,
 5. kanalizačná prípojka, i.č.: 0102447,
 6. kanalizačná šachta, i.č.: 0102447,
 7. plynová prípojka, i.č.: 0102445,
 8. elektrická prípojka, i.č.: 0102449,
 9. spevnená plocha dláždená zo zámkovej dlažby, i.č.: 0502472,
 10. spevnená plocha asfaltová, i.č.: 0103395,
 11. záhradné jazierko,
 12. obrubníky,                                

pričom opis a presná technická špecifikácia vyššie uvedených stavieb a vonkajších úprav je obsiahnutá v Znaleckom posudku.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré obsahujú podmienky OVS, poučenie o postupe pri predkladaní ponúk a informácie o predmete OVS, sú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik https://www.vlm.sk/obstaravanie#vyzvy.

Lehota na doručenie ponuky: 10.05.2024, do 10:00 h.

Vyhlásená obchodná verejná súťaž nepredstavuje zo strany Vyhlasovateľa verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ani verejnú súťaž v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“) a/alebo iný postup zadávania zákazky v zmysle Zákona o VO. Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť túto OVS v plnom rozsahu. Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik neuhrádza žiadne náklady vzniknuté na strane záujemcu v súvislosti s predložením ponuky a uzatvorením Zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
20. máj 2024 15:32