Zdroj: Dreamstime
StoryEditor

Prevádzkareň je miesto podnikania

21.05.2019, 14:32
Mnohí poznajú situáciu, ak v ich bytovke majú niektorí susedia na menovkách aj názov firmy, s ktorou podnikajú. A často si byt zamieňajú s priestorom na podnikanie. Chcú si v ňom zriadiť sídlo firmy i prevádzkareň či dielňu, napríklad na výrobu rôznych predmetov.

Prevádzkareň nie je v reáli miestom podnikania. Takým miestom je v podstate adresa, na ktorej podnikateľ prijíma všetku poštu a vybavuje administratívu. Môže to byť aj doma. Naproti tomu prevádzkareň je miesto či miesta, kde podnikateľ alebo jeho zamestnanci podnikajú. Môže teda ísť o predajňu, výrobňu, kozmetický salón, penzión či reštauráciu.

Pravidlá pri živnosti
Pokiaľ živnostník podniká v mieste podnikania, nejde o prevádzkareň, povinnosti súvisiace so zriadením a chodom prevádzky ho nemusia trápiť. Ak charakter živnosti neumožňuje robiť všetko z domu, prípadne to vybaviť návštevami u klientov, bez prevádzky alebo dielne sa podnikateľ nezaobíde. V prípade, že súčasťou podnikania je výrobná činnosť alebo väčšia manipulácia s tovarom, úrad bude vyžadovať zriadenie prevádzky a nedovolí prevádzkovať ju doma. Pri niektorých predmetoch podnikania, napríklad pri sekretárskych prácach, sa živnostenské úrady nezhodujú. Niektoré vyžadujú prevádzku, iné nie.

Na podnikanie si môže živnostník zriadiť jednu alebo niekoľko prevádzkarní. V prípade živností, pri ktorých sa vyrába, manipuluje s tovarom a podobne, úrady jej zriadenie vyžadujú. Pri iných typoch živností je vhodné konzultovať to so živnostenským úradom. K prevádzkarni alebo dielni je potrebné preukázať vlastnícky alebo nájomný vzťah buď listom vlastníctva, alebo nájomnou zmluvou. Môže to byť aj písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, že v nej budete podnikať ako živnostník.

1. Združená prevádzkareň
Je trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa vyrába. O združenú prevádzkáreň ide v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba, aby bol vyrobený finálny produkt. Zavedenie tohto pojmu umožnilo odstrániť administratívne prekážky, ktoré by nastali v prípade, keď je napríklad výrobok vyrobený v priestoroch nadväzujúcich na seba. Ak by tento pojem neexistoval, na každý takýto priestor by bolo potrebné osobitne ustanoviť zodpovedného zástupcu. V súčasnosti však postačuje určiť len jedného zodpovedného zástupcu.

2. Byt či časť rodinného domu ako prevádzkareň
Často sa vyskytuje situácia, keď podnikateľ chce využiť byt, dom, respektíve jeho časť na podnikanie. Môže tak urobiť, ale musí splniť určité podmienky. Ak chce svoj byt alebo rodinný dom, či jeho časť trvale používať na podnikanie fyzická osoba, ktorá je vlastníkom, musí si vyžiadať súhlas stavebného úradu na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti. Ak podnikateľ využíva byt vo vlastníctve štátu alebo obce, je možné ho používať aj na iné účely, ale len so súhlasom prenajímateľa a po povolení, ktoré mu dá obec. Povolenie obce nie je potrebné vtedy, ak sa na iné účely než na bývanie použije časť bytu tak, že spôsob použitia nevylučuje súčasné využívanie miestností na bytové účely.

3. Trhové miesto a predaj v stánku
Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj. Ak podnikateľ predáva v stánku s dočasným stanovišťom, je potrebné ho považovať za ambulantný predaj a teda tiež za trhové miesto. Ak ide o stánok s trvalým stanovišťom, s celoročnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska, prenajatý obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie, alebo ak ho postaví predávajúci so súhlasom obce či správcu trhoviska, treba na posúdenia, či ide, alebo nejde o prevádzkareň, zisťovať, či sa na ich zriadenie vyžaduje stavebné povolenie, alebo nie. Ak áno, treba ho považovať za prevádzkareň a vzťahujú sa naň rovnako všetky povinnosti.

Čo v prípade prevádzky prikazuje živnostenský zákon
Prevádzkarňou nie sú priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, za ktoré sa považujú najmä:
– priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru
– odstavné plochy na vozidlá, garáže a priestory určené na technickú údržbu
– miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby
– výstavné priestory a vzorkové predajne
– priestor na prijímanie a vydávanie zákaziek alebo tovaru
– technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Za také sa považujú najmä: stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie
– prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti
– pojazdné predajne
– zariadenia na poskytovanie reklamy
– predajné automaty.

Zriadenie prevádzkarne
Zriadenie prevádzky je potrebné nahlásiť živnostenskému úradu pri ohlasovaní živnosti. Živnostenský úrad to oznámi daňovému úradu. Na daňovom úrade je tiež potrebné zaregistrovať si registračnú pokladnicu, ak je povinnosť ju používať. Živnosť možno prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach.

Živnostník musí mať aj:
– rozhodnutie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva
– vypracovaný reklamačný poriadok
– urobené opatrenia vyplývajúce zo zákona na ochranu nefajčiarov (musí zabezpečiť vývesku)
– požiarny poriadok a urobené školenie o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia pre zamestnancov
– nahlásenú registračnú pokladnicu na daňový úrad v prípade, že mu vyplýva povinnosť ju používať
– zabezpečenú platenú zdravotnú službu v prípade, že sa ho táto povinnosť týka
– na každom balenom tovare v určitom množstve uvedenú jednotkovú cenu za mernú jednotku (napríklad balenie alkoholu 0,7 litra musí mať uvedenú cenu aj za jeden liter alkoholu)
– ak bude zamestnávať troch a viac zamestnancov, musí uhradiť aj koncesionárske poplatky za používanie rozhlasu a televízie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
K žiadosti o vydanie rozhodnutia musí žiadateľ okrem vyplneného predpísaného tlačiva doložiť:
– oprávnenie na podnikanie – overená kópia (živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra alebo registra neštátnych subjektov
– list vlastníctva alebo zmluvu o nájme priestorov – zmluvu o budúcej zmluve
– pri epidemiologicky závažných činnostiach: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz), osvedčenie o odbornej spôsobilosti, respektíve overená kópia vysvedčenia
– iné (výsledky meraní faktorov prostredia, protokoly o výsledkoch objektivizácie umelého osvetlenia, hluku, kvality pitnej vody a podobne)

Evidencia reklamácií
1. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe jej vybavenia.

2. Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa. Povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach.

3. Predávajúci musí spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

4. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Zrušenie prevádzkarne
– je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní.

Označenie prevádzkarne
Každý živnostník musí svoju prevádzkareň označiť. Mal by to urobiť najneskôr v deň začatia prevádzky. V tomto prípade nie sú žiadne výnimky, keď by nemusela byť prevádzkareň označená. Ide o tie miesta, v ktorých živnostník stále podniká. Na prevádzkarni, ktorá nie je svojou činnosťou určená priamo pre spotrebiteľa, stačí uviesť len obchodné meno podnikateľa, prípadne ďalšie rozlišujúce údaje.

Podnikateľ, ktorého podnikateľská činnosť je určená pre spotrebiteľa, musí na prevádzkarni uviesť tieto údaje:
1. obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby
2. meno a priezvisko zodpovednej osoby
3. prevádzkové hodiny pre spotrebiteľa
4. kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia, ak ide o takéto zariadenie

Dokedy je potrebné ohlásiť zmenu podnikania na jednotlivých úradoch

Lehoty na každom úrade sa líšia a väčšinou ich stanovuje priamo zákon. Ak ide o zdravotnú alebo Sociálnu poisťovňu, tu je lehota osem dní. V prípade daňového úradu je lehota 30 dní. V prípade zmeny na dopravnom inšpektoráte 15 dní. Všetky lehoty sa nepočítajú od podania žiadosti, ale od momentu zápisu zmeny miesta podnikania.

Daňový úrad môže uložiť pokutu od 30 do 3 000 eur za nesplnenie oznamovacej povinnosti pri zmene miesta podnikania. Ak bude živnostník meniť trvalý pobyt, kde mal miesto podnikania, čím sa mu zmenilo aj miesto podnikania, no neohlási to na živnostenský úrad, môže dostať pokutu až do 633 eur. Výška pokuty je vždy na zvážení úradu.

Živnostenský úrad má lehotu zápisu do 30 dní, často je to však už v priebehu jedného či dvoch týždňov. Urýchliť to môžete osobným prevzatím nového živnostenského listu, a nie čakaním na doručenie poštou. Ak ste podávali návrh na zmenu v Obchodnom registri, ten je povinný urobiť zápis do dvoch pracovných dní, ak návrh obsahoval všetky prílohy.

Komunikovať s Obchodným registrom, s daňovým a so živnostenským úradom je možné aj elektronicky, čiže na týchto úradoch môžete vybaviť oznámenie a návrh na zmenu miesta podnikania a sídla živnostníka aj bez návštevy. Potrebujete na to mať elektronický občiansky preukaz a spolu s ním aj aktivovaný zaručený elektronický podpis.

Nové sídlo musí splniť všetky zákonné požiadavky, a to také isté, ako splnilo aj pôvodné sídlo, pričom musíte mať k nemu vlastnícke alebo užívacie právo. Pozor si treba dať na neaktuálne referenčné údaje, napríklad osobné údaje či číslo občianskeho preukazu, je to dôvod na zamietnutie návrhu do Obchodného registra. Pri ohlásení zmeny miesta podnikania na daňový úrad je potrebné odovzdať staré osvedčenia, čiže laminované kartičky DIČ a IČ DPH.

Ak nehnuteľnosť, kde budete mať nové sídlo, nie je vo vašom vlastníctve, potrebujete na zriadenie sídla súhlas všetkých spoluvlastníkov. Nezabudnite potom nové sídlo označiť a taktiež nezabudnite o novom sídle informovať aj zákazníkov, ak máte prevádzkarne, musíte v nich mať aktuálne miesto podnikania.

Zdroj: Slovak biznis agency, ministerstvo hospodárstva

01 - Modified: 2023-05-20 10:13:38 - Feat.: - Title: Ukrajinské firmy sa snažia podnikať v zahraničí, keďže v ich krajine zúri vojna. Využívajú milióny utečencov 02 - Modified: 2023-05-09 20:16:48 - Feat.: - Title: Sociálne podnikanie by mohlo zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí, zlepšia im životnú situáciu 03 - Modified: 2023-05-02 10:28:45 - Feat.: - Title: Od vypuknutia pandémie Slováci založili viac než 58-tisíc firiem 04 - Modified: 2023-05-25 09:29:13 - Feat.: - Title: Uverili robotom a rozžiarili metropoly. Firma Orgeco už tridsať rokov inovuje a prosperuje 05 - Modified: 2023-04-22 20:33:44 - Feat.: - Title: Poslanecký výbor vypočuje bývalého Trumpovho vyšetrovateľa, ktorý sa zameriaval na podnikanie exprezidenta
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. jún 2023 20:15